Việt Nam sắp có trọng tài VAR đầu tiên

Việt Nam sắp có trọng tài VAR đầu tiên

Tham dự khóa học này có 20 trọng tài chính và 5 trọng tài VAR, tất cả các trọng tài đều là nữ. Tại đ