ga si tinh

ga si tinh

Viết cho anh, Gerrard – Gã si tình vĩ đại!【ga si tinh】:​Đại văn hào Mac- ket tác giả của tiểu thuyế